Noteringar från Styrelsemöte 2023-11-18

På styrelsemötet den 18 november fastställdes följande: Skatteverket har godkänt företagsregistrering för Axelia Vägförening  och vägföreningen är nu momsregistrerad. För att förbättra trafiksituationen vid Kustvägen-Norregårdsvägen-Ullarpsvägen kommer nya linjer målas upp, …

Läs mer

Noteringar från styrelsemötet 2023-07-23

Vid det konstituerande styrelsemötet efter föreningsstämman utsågs Anders Nyman till vice ordförande. Richard Grönevall valdes till Kassör. Eric Tönsgård  utsågs till sekreterare . Arbetsfördelning inom vägföreningen: Håkan Karlsson-Rydberg ansvarar för …

Läs mer

Axelia Vägförening på Facebook

För att underlätta kommunikationen till våra medlemmar beslutades på senaste styrelsemötet att vi skulle skapa en sluten grupp på Facebook för de som använder sig av den tjänsten. Detta ska ses som ett komplement till våra primära kommunikationskanaler i form av hemsidan och mejl.

Noteringar från styrelsemöte 2023-07-02

Styrelsen beslöt att föreningsstämma skall hållas den 23 juli klockan 10 00.Lokal på Ullarps gård .Styrelsen beslöt att betala arbetsgivaravgifter för arvoderade styrelsefunktionärer. Styrelsens ledamöter kan enklast nås via e-post. …

Läs mer

Noteringar från Styrelsemöte 2023-05-14

Styrelsens funktionärer nås enklast via e-post. Adresser finns på hemsidan. Vägföreningen skall enligt Skatteverkets beslut momsregistreras. Moms kommer således att läggas på medlemsavgifter och andra ersättningar till föreningen. Länsmansryggen på …

Läs mer

Noteringar från styrelsemöte 2023-03-23

Styrelsen beslöt att ändra föreningens e-post hantering. De olika befattningshavarna får olika mejl adresser. Underhåll sköter frågor om vägunderhåll. Ekonomi hanterar frågor om ekonomi. Sekreteraren sköter administrationsärenden. Ordföranden sköter mer …

Läs mer