Stadgar

Här kan du ladda ner föreningens aktuella stadgar från 2021.
Stadgar från 2021 (PDF) »

Stadgar för Axelia Vägförening

§1 Företagsnamn
Föreningens företagsnamn är Axelia Vägförening. Organisationsnummer 849000-6411.

§2 Samfälligheter
Föreningen förvaltar Falkenberg Skällentorp ga:1 i Skällentorp och Ullarp enligt Lantmäteriets gällande förrättning.

§3 Grunderna för förvaltningen
Samfälligheten ska förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.

§4 Medlem
Medlem i föreningen är ägare tillfastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen under 2 §.

§5 Styrelse säte, sammansättning
För föreningen ska finnas en styrelse med säte i Falkenbergs kommun. Styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och 2 suppleanter.

§6 Styrelse val
Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.
Mandattiden för ledamot är två år och för suppleant ett år. Om en helt ny styrelse väljs på föreningsstämman ska 2 ledamöter väljas på ett år. Övriga ledamöter ska väljas på två år.
Föreningsstämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

§7 Styrelse kallelse till sammanträde
Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde ska ske minst 14 dagar före sammanträdet. Kallelsen ska innehålla uppgift om de ärenden som ska tas upp på sammanträdet. Suppleanterna ska inom samma tid underrättas om sammanträdet och de ärenden som ska tas upp på detta. Ledamot, som är förhindrad att närvara, ska genast meddela detta till ordföranden, som är skyldig att omedelbart kalla en suppleant i ledamotens ställe. Suppleant som inte ersätter frånvarande styrelseledamot har rätt att närvara vid sammanträdet, men har inte rösträtt.

§8 Styrelse beslutförhet, protokoll
Styrelsen är beslutför när kallelse har skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder av detta ska styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter har infunnit sig till sammanträdet.
Som styrelsens beslut gäller den mening som får flest röster. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden, förutom vid personval där beslutet i så fall avgörs genom lottning. Ett ärende som inte har stått i kallelsen får avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och överens om beslutet.
En fråga får avgöras utan att kallelse har skett om samtliga ordinarie styrelseledamöter är överens om beslutet.
Den som har deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera sig mot beslutet. Sådan reservation ska anmälas före sammanträdets slut.
Protokoll ska föras över de ärenden där styrelsen har fattat beslut. Protokollet ska innehålla datum, deltagande styrelseledamöter och suppleanter, en kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet ska justeras av ordföranden eller av annan ledamot som har lett sammanträdet i stället för ordförande.

§9 Styrelse, förvaltning
Styrelsen ska:

 1. förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar
 2. föra redovisning över föreningens räkenskaper
 3. föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare
 4. årligen till ordinarie föreningsstämma avge förvaltnings­ berättelse över föreningens verksamhet och ekonomi
 5. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om hur styrelsen ska sköta föreningens angelägenheter.

§10 Revision
För granskning av styrelsens förvaltning ska medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och 1 suppleant.
Mandattiden för revisorer och revisorsuppleant är 2 år. Revisionsberättelse ska överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§11 Räkenskapsperiod
Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1/5 till och med 30/ 4.

§12 Underhålls och förnyelseplan
Styrelsen ska upprätta en underhålls- och förnyelseplan.

§13 Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma ska årligen hållas under juli månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan utlysa en extra föreningsstämma när den anser att det behövs. I fråga om medlemmars rätt att begära en extra föreningsstämma gäller 47 § tredje stycket SFL.
Om föreningsstämman ska godkänna uttaxering ska styrelsen ge medlemmarna tillfälle att från det att kallelsen har skett ta del av en debiteringslängd, som visar det belopp som ska uttaxeras, vad varje medlem ska betala och när betalning ska ske. Före ordinarie föreningsstämma ska dessutom en förvaltningsberättelse och en revisionsberättelseför den avslutade räkenskapsperioden samt en utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

§14 Kallelse till stämma, andra meddelanden
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Det skall ske genom skriftlig kallelse och information på föreningens hemsida.
Kallelse ska ske senast 3 veckor före föreningsstämman. I kallelsen ska anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som ska förekomma på stämman samt uppgift om den plats där de handlingar som anges i 13 § finns tillgängliga.
Styrelsen ska även se till att andra meddelanden än kallelser kommer till medlemmarnas kännedom skriftligt och genom information på föreningens hemsida.

§15 Motioner
En medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. En motion, som ska behandlas på ordinarie stämma, ska vara styrelsen tillhanda senast under juni månad.
Styrelsen ska bereda de motioner som kommit in och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltnings­ berättelsen, se ovan under 13 §.

§16 Dagordning vid stämma

Vid ordinarie stämma ska följande ärenden behandlas:

 1. prövning att mötet kallats enligt stadgarna
 2. fastställande av röstlängd
 3. val av ordförande för stämman
 4. val av sekreterare för stämman
 5. val av två justerare, tillika rösträknare
 6. fastställande av dagordning
 7. styrelsens och revisorernas berättelser
 8. ansvarsfrihet för styrelsen
 9. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 10. ersättning till styrelsen och revisorerna
 11. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 12. val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
 13. val av revisorer och suppleant
 14. val av 3 ledamöter till valberedning, 1 ledamot sammankallande. Mandattiden är 1 år
 15. övriga frågor
 16. meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt.

Vid extra stämma ska ärendena under punkt 1, 2, 3, 4, 5, 9 och 16 behandlas.

§17 Stämmobeslut
Beslut fattas med acklamation om inte omröstning (votering) begärs.
Ifråga om omröstning m.m. gäller 48, 49, 51 och 52 §§ SFL. Vid en omröstning ska de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud m.m. som har betydelse för röstresultatet antecknas i protokollet.
Personval ska ske med slutna sedlar om någon begär det.

§18 Protokollsjustering, tillgänglighållande
Protokollet från stämman ska justeras och hållas tillgängligt för medlemmarna senast två veckor efter stämman.

Dessa stadgar har antagits vid sammanträde 2021-07-25.