Eldningsförbud på egen tomt

Från och med 1 januari 2024 gäller en ny lagstiftning i avfallsförordningen. Förändringen innebär att trädgårdsavfall ska komposteras eller lämnas till återvinningscentralen. Det har tidigare varit tillåtet att elda trädgårdsavfall på sin tomt, men det är det inte längre.

Noteringar från Styrelsemöte 2023-11-18

På styrelsemötet den 18 november fastställdes följande: Skatteverket har godkänt företagsregistrering för Axelia Vägförening  och vägföreningen är nu momsregistrerad. För att förbättra trafiksituationen vid Kustvägen-Norregårdsvägen-Ullarpsvägen kommer nya linjer målas upp, …

Läs mer

Noteringar från styrelsemötet 2023-07-23

Vid det konstituerande styrelsemötet efter föreningsstämman utsågs Anders Nyman till vice ordförande. Richard Grönevall valdes till Kassör. Eric Tönsgård  utsågs till sekreterare . Arbetsfördelning inom vägföreningen: Håkan Karlsson-Rydberg ansvarar för …

Läs mer

Axelia Vägförening på Facebook

För att underlätta kommunikationen till våra medlemmar beslutades på senaste styrelsemötet att vi skulle skapa en sluten grupp på Facebook för de som använder sig av den tjänsten. Detta ska ses som ett komplement till våra primära kommunikationskanaler i form av hemsidan och mejl.

Noteringar från styrelsemöte 2023-07-02

Styrelsen beslöt att föreningsstämma skall hållas den 23 juli klockan 10 00.Lokal på Ullarps gård .Styrelsen beslöt att betala arbetsgivaravgifter för arvoderade styrelsefunktionärer. Styrelsens ledamöter kan enklast nås via e-post. …

Läs mer