Noteringar från styrelsemöte 2022-10-29

Det finns en förteckning över vilka reparationer och övriga åtgärder som utförts på vägarna på denna sidan. Till denna information skall nu läggas vägarnas längd, bredd och beläggning. Nedläggning av …

Läs mer

Styrelsemöte 2022-05-14 beslut

Styrelsen beslöt att årets föreningsstämma skulle äga rum den 24 juli klockan 1000 i Slöinge församlingshem. Separat kallelse kommer att skickas ut till föreningens medlemmar.

Styrelsemöte 2021-11-20 Beslut

Enligt Lantmäteriförrättning N1983 skall de åtta nya fastighetsägarna till fastigheterna Ullarp 1:97 till 1:104 erlägga inträdesavgift till vägföreningen. Sammanlagt skall det åtta fastighetsägarna betala 12312 kronor till föreningen. Byggherren har …

Läs mer

Vattenläckage, uppdatering 2

I korsningen Knallestigen och Lissingavägen har det uppstått ett vattenläckage. Vattnet har sedan runnit utmed knallestigen ned mot ett dike som löper utmed Kustvägen. Den 3/11 har en entreprenör grävt …

Läs mer

Styrelsemöte 2021-07-25

Föreningsstämman beslöt att ordförande John Selander skall kontakta MTA för att informera om föreningens krav på iordningställandet av ängsmarken på fastigheten Ullarp 1:74 inför överförandet av skötselansvaret till vägföreningen. Komplettering …

Läs mer

Styrelsemöte 2021-06-10 Beslut

Beslut togs om dagordning , verksamhetsberättelse, verksamhetsplan , rörelseresultat och budget för räkenskapsåret 2021-2022 till föreningsstämma den 25 juli . Det beslutades också att bredda den asfalterade delen av Ullarpsvägen …

Läs mer