Noteringar från styrelsemötet 2023-07-23

Vid det konstituerande styrelsemötet efter föreningsstämman utsågs Anders Nyman till vice ordförande. Richard Grönevall valdes till Kassör. Eric Tönsgård  utsågs till sekreterare . Arbetsfördelning inom vägföreningen: Håkan Karlsson-Rydberg ansvarar för …

Läs mer

Noteringar från styrelsemöte 2023-07-02

Styrelsen beslöt att föreningsstämma skall hållas den 23 juli klockan 10 00.Lokal på Ullarps gård .Styrelsen beslöt att betala arbetsgivaravgifter för arvoderade styrelsefunktionärer. Styrelsens ledamöter kan enklast nås via e-post. …

Läs mer

Noteringar från Styrelsemöte 2023-05-14

Styrelsens funktionärer nås enklast via e-post. Adresser finns på hemsidan. Vägföreningen skall enligt Skatteverkets beslut momsregistreras. Moms kommer således att läggas på medlemsavgifter och andra ersättningar till föreningen. Länsmansryggen på …

Läs mer

Noteringar från styrelsemöte 2023-03-23

Styrelsen beslöt att ändra föreningens e-post hantering. De olika befattningshavarna får olika mejl adresser. Underhåll sköter frågor om vägunderhåll. Ekonomi hanterar frågor om ekonomi. Sekreteraren sköter administrationsärenden. Ordföranden sköter mer …

Läs mer

Noteringar från styrelsemöte 2022-10-29

Det finns en förteckning över vilka reparationer och övriga åtgärder som utförts på vägarna på denna sidan. Till denna information skall nu läggas vägarnas längd, bredd och beläggning. Nedläggning av …

Läs mer

Styrelsemöte 2022-05-14 beslut

Styrelsen beslöt att årets föreningsstämma skulle äga rum den 24 juli klockan 1000 i Slöinge församlingshem. Separat kallelse kommer att skickas ut till föreningens medlemmar.

Styrelsemöte 2021-11-20 Beslut

Enligt Lantmäteriförrättning N1983 skall de åtta nya fastighetsägarna till fastigheterna Ullarp 1:97 till 1:104 erlägga inträdesavgift till vägföreningen. Sammanlagt skall det åtta fastighetsägarna betala 12312 kronor till föreningen. Byggherren har …

Läs mer