Styrelsemöte 2021-11-20 Beslut

Enligt Lantmäteriförrättning N1983 skall de åtta nya fastighetsägarna till fastigheterna Ullarp 1:97 till 1:104 erlägga inträdesavgift till vägföreningen. Sammanlagt skall det åtta fastighetsägarna betala 12312 kronor till föreningen. Byggherren har …

Läs mer

Vattenläckage, uppdatering 2

I korsningen Knallestigen och Lissingavägen har det uppstått ett vattenläckage. Vattnet har sedan runnit utmed knallestigen ned mot ett dike som löper utmed Kustvägen. Den 3/11 har en entreprenör grävt …

Läs mer

Styrelsemöte 2021-07-25

Föreningsstämman beslöt att ordförande John Selander skall kontakta MTA för att informera om föreningens krav på iordningställandet av ängsmarken på fastigheten Ullarp 1:74 inför överförandet av skötselansvaret till vägföreningen. Komplettering …

Läs mer

Styrelsemöte 2021-06-10 Beslut

Beslut togs om dagordning , verksamhetsberättelse, verksamhetsplan , rörelseresultat och budget för räkenskapsåret 2021-2022 till föreningsstämma den 25 juli . Det beslutades också att bredda den asfalterade delen av Ullarpsvägen …

Läs mer

Styrelsemöte 2021-05-06

Styrelsen beslöt att föreningsstämma skall hållas den 25 juli klockan 1000 i Slöinge församlingshem. Kallelse kommer snart att skickas ut. Styrelsen beslöt också att inhämta offert på ett arbete med …

Läs mer

Styrelsemöte 2021-03-11

Beslut och information En omfattande siktröjning har utförts och grenar har hopsamlats och transporterats bort. Styrelsen skall ta fram en policy för framtida snöröjning och sandning av vägarna. Falkenbergs kommun …

Läs mer

Utvidgad siktröjning

Axelia vägförening har låtit utföra en utvidgad siktröjning ,då man tog bort en massa grenar som hängde över vägområdet, utmed samtliga vägar i föreningens vägområde. De hopsamlade grenarna skall uppsamlas …

Läs mer

Styrelsemöte 2020-10-16 Beslut

Vägföreningen skall låta beskära buskar och trädgrenar vilka tenderar att växa ut mot vägbanan. Vägrenar skall klippas där det behövs.Medlemmar som ej har datorer eller e-post skall få sin information …

Läs mer

Styrelsemöte 2020-07-26 Beslut

Vid det konstituerande sammanträdet utsågs: Vice ordförande Gunnar Rostedt. Kassör Anders Nyman. Sekreterare Sören Vallgren. Ledamot Göran Nilsson. John Selander , Gunnar Rostedt , Anders Nyman och Sören Vallgren utsågs …

Läs mer